REGULACJE W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2 NA KRYTEJ PŁYWALNI AQUA PLANET W TRZEBINI
(OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA)

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, który powołuje się na doniesienia WHO, COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, wirus SARS-CoV-2 jest podatny na uzdatnianą wodę, która w warunkach basenowych eliminuje wirusa. Nie stwierdzono przypadków zakażenia tym wirusem poprzez wodę przeznaczoną do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości.

Poniższe zasady zostały utworzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (wraz z aktami zmieniającymi).

1. Na terenie Krytej Pływalni znajdują się oznaczenia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w związku z SARS-CoV-2. Klienci mają bezwzględny obowiązek stosowania się do wymienionych poniżej zasad. Osoby łamiące regulacje i nie stosujące się do poleceń personelu będą wyproszone z obiektu.
2. Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają bezwzględny zakaz wchodzenia na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury.
3. Informacja o maksymalnej liczbie użytkowników zgodna z obowiązującymi wytycznymi umieszczona jest przy wejściu do obiektu.
4. Klient wchodząc na obiekt Pływalni w strefie kas oraz przebieralni ma obowiązek nosić maseczkę zakrywającą usta i nos. Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni. Ubierając się, po skorzystaniu z usług pływalni, należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni.
5. Każdy Klient ma obowiązek zdezynfekować szafkę po skorzystaniu z basenu/ siłowni, a przed opuszczeniem szatni. Po dezynfekcji należy odwrócić emblemat na szafce z odpowiednim napisem (szafka zdezynfekowana).
6. Na terenie obiektu umieszczone zostały czytelne instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji. Ponadto we wszystkich toaletach/pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty informacyjne wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
7. Przy wejściu do obiektu i na jego terenie znajdują siędozowniki z płynem dezynfekującym. Klienci mają obowiązek dezynfekować dłonie zgodnie z umieszczoną instrukcją.
8. Obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do kas oraz na terenie całej pływalni.
9. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub rodzina/osoby zamieszkałe

w jednym gospodarstwie domowym.

10. Rekomenduje się korzystanie z płatności bezgotówkowych we wszystkich kasach biletowych.

11. Obowiązkowe i staranne umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przejście do hali basenowej jest obowiązkowo przez brodzik do płukania stóp. Niezastosowanie się do zaleceń związanych z kąpielą będzie skutkować odmową wejścia na strefę basenową i może wiązać się z wyproszeniem z obiektu.

12. Zaleca się regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z umieszczonymi instrukcjami znajdującymi się przy umywalkach.
13. Klient powinien ograniczyć swój pobyt w obiekcie do czasu aktywnego spędzania go w strefie rekreacji.
14. Wypożyczalnia sprzętu pływackiego jest czynna. Przed oddaniem sprzętu należy go zdezynfekować.
15. Każda osoba przebywająca w siłowni musi posiadać własnyręcznik i używać go podczas ćwiczeń. Osoby nie spełniające tego warunku nie będą mogły korzystać z usług.
16. Każdy Klient korzystający z siłowni zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu. Czynność należy wykonać przy użyciu udostępnionego przez Obiekt środka

do dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez Klientów z własnych pomocy – typu maty.

17. Klient przed i po skorzystaniu z suszarki ogólnodostępnej ma obowiązek dezynfekcji dłoni.
18. W strefie saun należy zachować odstęp 1,5 m pomiędzy Klientami. W przypadku maksymalnego obłożenia zostaje zablokowana możliwość wejścia do strefy saun.
19. W strefie płatnej, basenie sportowym oraz rekreacyjnym należy zachować dystans 1,5 m. W celu równomiernego rozmieszczenia klientów na terenie obiektu obsługa ma prawo do wyproszenia gości z danej strefy/niecki w przypadku nadmiernego zagęszczenia.
20. W przypadku zasad nieujętych niniejszymi regulacjami, obowiązują zapisy regulaminu Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini.

    Regulacje COVID 1Regulacje COVID 2OTWARTE CAŁY TYDZIEŃ:

    • 6:00 - 22:00

    ikona-aktualnościAKTUALNOŚCI:

    Facebook Pagelike Widget
    Skip to content