Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Zarząd Nieruchomości w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://aquaplanet.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać opisu, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • Serwis internetowy jest polskojęzyczny i nie jest stosowany znacznik lang;
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  3. Stanowią skan podpisanych dokumentów źródłowych,
  4. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  1. cel linku nie jest odpowiednio określony; mogą nie posiadać dowiązanych etykiet tekstowych,
  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 • Zamieszczone informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia rozmiaru czcionki,
 • możliwość zmniejszenia rozmiaru czcionki,
 • wyświetlenie strony w odcieniach szarości,
 • wyświetlenie strony ze zwiększonym kontrastem,
 • wyświetlenie strony w negatywie,
 • wyświetlenie strony z jasnymi tłami,
 • podkreślenie wszystkich odnośników na stronie,
 • Czytelniejsze czcionki – szybkie zwiększenie wielkości czcionek o 50%.

Aktualizacja oświadczenia na dzień: 31.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do samooceny wykorzystano również oprogramowanie wspierające niewidomych i niedowidzących – NVDA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Jarosław Babiec
tel. 32 6122 353
email: mzn@mzn-trzebinia.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rafineryjnej 10a:

 • do budynku prowadzi 1 wejście, gdzie znajdują się schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych. Przy windzie znajduje się przycisk dzwonka wzywającego obsługę,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • na parkingu znajduje się miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

***

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Rodzaje cyberataków:

Malware, czyli złośliwe oprogramowanie, które bez zgody i wiedzy użytkownika wykonuje na komputerze działania na korzyść osoby trzeciej.

Man in the Middle jest rodzajem ataku polegającym na uczestniczeniu osoby trzeciej np. w transakcji pomiędzy sklepem internetowym a klientem. Celem takich ataków jest przechwycenie informacji lub środków pieniężnych (np. uzyskanie danych niezbędnych do logowania w systemie bankowości elektronicznej).

Cross site scripting polegający na umieszczeniu na stronie internetowej specjalnego kodu, którego kliknięcie przez użytkownika powoduje przekierowanie na inną stronę internetową (np. na witrynę konkurencji).

Phishing jest to atak polegający na dokonywaniu prób przejęcia haseł służących użytkownikowi do logowania na np. portalach społecznościowych, do których dostęp umożliwia atakującym uzyskanie danych osobowych użytkownika.

DDoS, czyli atak, którego celem jest zablokowanie możliwości logowania użytkownika na stronę internetową poprzez jednoczesne logowanie na tę samą stronę się wielu użytkowników. Wywoływany w ten sposób sztuczny ruch wzmacnia zainteresowanie użytkowników np. produktem dostępnym w sklepie internetowym.

SQL Injection jest atakiem polegającym na wykorzystywaniu przez przestępców luk występujących w zabezpieczeniach np. aplikacji i pozwalającym na uzyskanie przez osoby nieuprawione danych osobowych.

Ransomware to rodzaj ataku, którego celem jest przejęcie i zaszyfrowanie danych użytkownika po to aby w następnym kroku udostępnić te same dane użytkownikowi pod warunkiem wniesienia przez niego “okupu”.

Malvertising pozwala przestępcom na dotarcie do użytkowników przeglądających zaufane strony internetowe poprzez nośniki jakimi są udostępniane na stronach internetowych reklamy, a następnie na instalowanie bez wiedzy i zgody użytkownika złośliwego oprogramowania na urządzeniach użytkownika.

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przekazujemy dostęp do informacji zawierających wiedzę o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa i stosowaniu skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami. Zachęcamy do śledzenia materiałów edukacyjnych udostępnianych bezpłatnie przez instytucje rządowe i administrację publiczną na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy oraz informacji publikowanych w szczególności na stronach zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego, np.:

Deklaracja dostępności oraz cyberpezpieczeństwo 1OTWARTE CAŁY TYDZIEŃ:

 • 6:00 - 22:00

ikona-aktualnościAKTUALNOŚCI:

Facebook Pagelike Widget
Skip to content